Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Octopi.nl

ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Octopi.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Octopi Nederland BV, handelend onder de naam “Octopi.nl”, gevestigd aan de F. van der Poest Clementlaan 18 te Poortugaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66395461;

b. gebruiker: het bedrijf dat gebruik maakt van de diensten van Octopi.nl;

c. diensten: de diensten die Octopi.nl aan de gebruiker levert waaronder het gebruik van de website;

d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Octopi.nl en de gebruiker tot het gebruik van de website;

e. website: de website www.octopi.nl die door Octopi.nl wordt beheerd;

f. adverteerder: de gebruiker die producten via de website aanbiedt;

g. afnemer: de gebruiker die producten van de adverteerder wenst af te nemen en/of die via de website een koopovereenkomst met de adverteerder aangaat;

h. advertentie: de advertentie op de website van de adverteerder met daarin de producten die hij te koop aanbiedt;

i. koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de afnemer en de adverteerder;

j. gegevens: de door de gebruiker verstrekte gegevens, waaronder bedrijfsnaam bedrijfsgegevens, contactpersoon, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

k. partner: een bedrijf dat zijn diensten, zoals transport, taxatie en revisie, via de website aanbiedt.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website en zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Octopi.nl en de gebruiker.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Octopi.nl het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.5 Octopi.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker wordt waar mogelijk ten minste één maand van tevoren ingelicht over ingrijpende aanpassingen in de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Fair use

3.1 Het is niet toegestaan om van de diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Artikel 4 Diensten

4.1 De diensten die Octopi.nl levert staan duidelijk op de website vermeld. Octopi.nl kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen op de website. Octopi.nl zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.

4.2 Voor de diensten is Octopi.nl afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Octopi.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.

4.3 Octopi.nl is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

4.4 Octopi.nl kan zonder aankondiging wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen.

Artikel 5 Account

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten dient de gebruiker een account aan te maken op de website.

5.2 Het account kan enkel worden aangemaakt nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

5.3 Nadat het account is aangemaakt, stuurt Octopi.nl de gebruiker onverwijld via de e-mail een bevestiging.

5.4 De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De gebruiker dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

5.5 De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan Octopi.nl door te geven.

Artikel 6 Gebruik van gegevens

6.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, bedrijfsgegevens, contactpersoon, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres en KvK-nummer volledig, juist en actueel te zijn. De gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de website.

6.2 In het kader van de diensten legt Octopi.nl gegevens vast. Octopi.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Bij de helpdesk kun de gebruiker inzage vragen in de gegevens die van hem worden verwerkt en eventueel foutief verwerkte gegevens laten corrigeren.

6.3 Gegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP-adressen beschikbaar worden gesteld.

6.4 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

6.5 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op de computer van de gebruiker achterlaat. Octopi.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten.

6.6 Het is de gebruiker alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke koopovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van e-mailadressen van gebruikers.

6.7 Meer informatie over het gebruik door Octopi.nl van gegevens vindt de gebruiker op de pagina Privacybeleid.

6.8 Het staat Octopi.nl vrij om de gegevens te laten toetsen op kredietwaardigheid of dergelijke bij de daarvoor bedoelde instanties.

Artikel 7 Reageren

7.1 Het reageren op geadverteerde producten via de website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor de adverteerder en de afnemer om tot elkaar te komen.

Artikel 8 Koopovereenkomst tussen afnemer en adverteerder

8.1 De website is zo ingericht dat de afnemer een koopovereenkomst rechtstreeks met de adverteerder aangaat. Octopi.nl stelt aan de adverteerder en de afnemer slechts de website ter beschikking met als doel een koopovereenkomst tussen de adverteerder en de afnemer tot stand te laten komen en faciliteert namens de adverteerder de facturatie.

8.2 Nadat de adverteerder en de afnemer via de website contact met elkaar hebben gehad, is het niet toegestaan buiten de website om met elkaar een koopovereenkomst te sluiten.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Octopi.nl of haar licentiegevers. De intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de advertentie berusten bij de adverteerder.

9.2 Het is de gebruiker verboden om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Octopi.nl uitgezonderd het in algemene zin linken naar de website en het verwijzen naar een advertentie door middel van de “Stuur naar vriend(in)” link.

Artikel 10 Helpdesk

10.1 Klachten of vragen over de diensten kunnen worden gemeld bij de helpdesk van Octopi.nl. De helpdesk van Octopi.nl is via het volgende e-mailadres bereikbaar info@octopi.nl.

10.2 Klachten worden door Octopi.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

10.3 De helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Octopi.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de helpdesk verstrekte adviezen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verjaring

11.1 Octopi.nl kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten en voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

11.2 Octopi.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de gebruiker te werk zijn gesteld.

11.3 Octopi.nl garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Octopi.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.

11.4 Octopi.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de gebruiker. Constateert de gebruiker dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient hij Octopi.nl daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

11.5 Octopi.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de partners.

11.6 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Octopi.nl staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

11.7 Octopi.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie, reputatieschade, milieuschade, gemiste besparingen en opgelegde boetes.

11.8 Indien Octopi.nl jegens de gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Octopi.nl uitkeert.

11.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Octopi.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van een jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Octopi.nl kan aanwenden.

11.10 Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt, onrechtmatig jegens Octopi.nl handelt of de koopovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Octopi.nl daardoor lijdt en is Octopi.nl gerechtigd het account van de gebruiker te blokkeren. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Octopi.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog en rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop Octopi.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 13 Beveiliging

13.1 Octopi.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

13.2 Octopi.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

Artikel 14 Sites en diensten van derden

14.1 De website en advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Octopi.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

14.2 Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van partners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze partners van toepassing. Octopi.nl is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze partners.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle diensten die Octopi.nl levert en op de overeenkomst tussen de gebruiker en Octopi.nl is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen de gebruiker en Octopi.nl zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Octopi.nl is gelegen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR AFNEMERS

Artikel 16 Aanbod

16.1 De producten worden aangeboden door de adverteerder en niet door Octopi.nl en Octopi.nl is niet de eigenaar van de producten die op de website te koop wordt aangeboden, tenzij Octopi.nl zelfs als adverteerder op haar website optreedt.

Artikel 17 Koopovereenkomst

17.1 Via de website kan de afnemer berichten uitwisselen met de adverteerder. Eventueel kan de afnemer met de adverteerder afspreken dat hij de producten komt bezichtigen. Het betreden van gebouwen en terreinen bij bezichtiging en ophalen van de producten geschiedt op eigen risico. Octopi.nl aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor enig ongeval.

17.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt gereageerd als de afnemer niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het reageren op advertenties op de website wordt niet getolereerd en heeft uitsluiting van gebruik tot gevolg.

17.3 De afnemer heeft een onderzoeksplicht. Dit betekent dat de afnemer, voordat de koopovereenkomst tot stand komt, onderzoekt of de aangeboden producten voldoen aan zijn wensen.

17.4 Op de koopovereenkomst kan de adverteerder zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren.

17.5 De afnemer is verplicht de koopovereenkomst die hij heeft gesloten met de adverteerder volledig en correct na te komen.

17.6 De tot stand gekomen koopovereenkomst kan niet geannuleerd worden.

Artikel 18 Betaling

18.1 De betaling van de koopprijs loopt via Octopi.nl. Onverwijld na de totstandkoming van de koopovereenkomst stuurt Octopi.nl de afnemer de factuur voor de koopprijs van de producten die de afnemer van de adverteerder gekocht heeft. Octopi.nl ontvangt namens de adverteerder de bedragen die de afnemer aan de adverteerder verschuldigd is. Na ontvangst van de betaling door Octopi.nl, wordt de koopprijs (minus de commissie) door Octopi.nl middels een betaalopdracht aan de adverteerder overgemaakt.

18.2 De afnemer dient de van Octopi.nl ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

18.3 Wordt de koopovereenkomst ontbonden en/of heeft de afnemer om enige andere reden recht op restitutie van (een deel van) de betaalde koopprijs, dan dient de afnemer de adverteerder hierop aan te spreken en niet Octopi.nl. Heeft Octopi.nl de koopprijs nog niet aan de adverteerder overgemaakt, dan zal Octopi.nl na goedkeuring van de adverteerder de koopprijs (deels) crediteren en (deels) terugbetalen aan de afnemer.

Artikel 19 Positie van Octopi.nl

19.1 Octopi.nl is nimmer verantwoordelijk voor teksten en/of foto’s opgenomen in de advertentie die afkomstig zijn van de adverteerder. Indien de omschrijving van de producten in de advertentie niet overeenkomt met de producten die de adverteerder werkelijk verkoopt, dan is Octopi.nl hiervoor niet aansprakelijk en dient de afnemer de adverteerder hierop aan te spreken. Indien de afnemer er zeker van wil zijn dat informatie over de te koop aangeboden producten correct en volledig is, dan dient de afnemer via de website contact op te nemen met de betreffende adverteerder.

19.2 Indien de adverteerder zich niet houdt aan de koopovereenkomst die hij heeft gesloten met de afnemer, dan is dat een zaak tussen de afnemer en de adverteerder.

19.3 Octopi.nl is op geen enkele wijze jegens de afnemer verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de adverteerder. Indien de adverteerder de koopovereenkomst niet of niet volledig nakomt, dan dient de afnemer de adverteerder daarvoor aansprakelijk te stellen.

19.4 Octopi.nl is jegens de afnemer niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, hoedanigheid van de producten, de getrouwheid, nauwkeurigheid of rechtmatigheid van het aanbod of het recht van adverteerder de producten te verkopen en leveren.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ADVERTEERDERS

Artikel 20 Plaatsen van een advertentie

20.1 De adverteerder is gehouden de te koop aangeboden producten naar waarheid te omschrijven. De adverteerder dient de aangeboden producten op een dergelijke wijze te omschrijven dat afnemers een goed beeld kunnen vormen van de producten. De informatie die hij in de advertentie plaatst, dient correct en niet misleidend te zijn. Daarnaast dient de adverteerder alle certificaten die behoren bij de te koop aangeboden producten via de website te downloaden en bij zijn advertentie te plaatsen. De adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten op de website.

20.2 Bij het plaatsen van een advertentie op de website gelden de huisregels zoals weergegeven op de website.

20.3 De adverteerder is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat zijn advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra zijn gegevens wijzigen, de producten niet meer te koop zijn, de staat van de producten is gewijzigd of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.

20.4 Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten naar hun aard en soort behoren.

20.5 Indien de adverteerder handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, de huisregels, wanprestatie heeft geleverd of handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden, zoals afnemers, in het geding komen, dan kan Octopi.nl het account van de adverteerder blokkeren en de advertenties van de website verwijderen.

Artikel 21 Verplichtingen van de adverteerder

21.1 De adverteerder verklaart de rechtmatige eigenaar van de producten te zijn die hij via de website te koop aanbiedt, bevoegd te zijn de producten te koop aan te bieden en dat het verkopen van de producten niet in strijd is met de wet of met een recht van derden.

21.2 De adverteerder zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:

a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;

b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;

c. de rechten van derden schenden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een advertentie te plaatsen waarvan de inhoud (deels) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde;

d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;

e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische uitingen.

21.3 Het aanbieden van gestolen producten via de website is ten strengste verboden.

21.4 De informatie die door de adverteerder in een advertentie of in daaropvolgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkoop aangeboden product.

21.5 De adverteerder is verplicht de koopovereenkomst volledig conform de met de afnemer gemaakte afspraken na te komen.

Artikel 22 Conformiteit

22.1 De adverteerder staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de koopovereenkomst, de in de advertentie vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 23 Positie van Octopi.nl

23.1 Octopi.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de afnemer. Komt de afnemer zijn verplichtingen jegens de adverteerder niet na, dan dient de adverteerder de afnemer daarvoor aansprakelijk te stellen en niet Octopi.nl. Octopi.nl is geen partij bij de koopovereenkomst tussen de adverteerder en de afnemer.

Artikel 24 Commissie en vergoeding

24.1 Octopi.nl heeft recht op een commissie indien de adverteerder via de website producten verkoopt. De commissie bedraagt per koopovereenkomst 15% van de prijs die de afnemer betaalt. Over de commissie wordt btw berekend.

24.2 Octopi.nl heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De adverteerder wordt via de e-mail op de hoogte gesteld van een tariefwijziging.

24.3 Huurt adverteerder Octopi.nl in voor het uitvoeren van werkzaamheden, zoals inventarisatie of het maken van foto’s, dan worden daarvoor apart kosten aan de adverteerder in rekening gebracht. De adverteerder wordt vooraf van de hoogte van deze kosten in kennis gesteld.

Artikel 25 Facturatie en uitbetaling

25.1 Octopi.nl stuurt de adverteerder een creditfactuur minus de commissie op het moment dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. De commissie wordt verrekend met de bedragen die Octopi.nl namens de adverteerder van afnemers ontvangt. Octopi.nl betaalt de creditfactuur binnen de betalingstermijn die op de creditfactuur staat, mits Octopi.nl de betaling van de afnemer heeft ontvangen. Zolang de afnemer niet heeft betaald aan Octopi.nl, is de creditfactuur niet opeisbaar. Betaalt de afnemer Octopi.nl niet tijdig, dan stuurt Octopi.nl de afnemer een herinnering. Geeft de afnemer geen gehoor aan de herinnering, dan zullen Octopi.nl en de adverteerder met elkaar in overleg treden over de eventuele te nemen (rechts)maatregelen.

25.2 Octopi.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wanbetaling aan de zijde van de afnemer.

Artikel 26 Vrijwaring

26.1 De adverteerder vrijwaart Octopi.nl voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de plaatsing van zijn advertentie op de website en met het verkopen van zijn producten. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de adverteerder op verzoek van Octopi.nl voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Octopi.nl door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de adverteerder alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.

26.2 De adverteerder vrijwaart Octopi.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de adverteerder verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 27 Opschorting en ontbinding

27.1 Octopi.nl is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de adverteerder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

27.2 Voorts is Octopi.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

27.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de adverteerder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de adverteerder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Octopi.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

27.4 Ontbinding door Octopi.nl kan schriftelijk of via de e-mail geschieden.

27.5 Wordt de overeenkomst ontbonden, dan worden alle advertenties van de adverteerder van de website verwijderd en wordt het account van de adverteerder op de website geblokkeerd.

Artikel 28 Aansprakelijkheid

28.1 Octopi.nl is niet aansprakelijk voor opgelopen schade door het gebruik van haar diensten. Indien Octopi.nl onder omstandigheden geen beroep toekomt op de in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, zal haar aansprakelijkheid tegenover de adverteerder in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat voor de dienstverlening in rekening is gebracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

28.2 Octopi.nl kan door de adverteerder niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de levering van de diensten niet voldoet aan de verwachtingen van de adverteerder. Octopi.nl garandeert niet dat het plaatsen van een of meerdere advertenties leidt tot een of meerdere koopovereenkomsten.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Wij graan graag voor u opzoek in ons netwerk!

Herstel Wachtwoord